Regulamin świadczenia usług dostarczania telegramów

 1. Usługi dostarczania telegramów polegają na przekazaniu w formie telegramu, wiadomości o treści określonej przez klienta wskazanemu przez niego odbiorcy w Polsce lub za granicą. Usługi świadczone są przez Usługodawcę:

  TIGER BRO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
  Ul. NIEDŹWIEDZIA 29B
  02-737 Warszawa
  REGON: 382875030, NIP: 5252784191
  KRS: 0000777932
  Kapitał zakładowy : 5000 zł, OPŁACONY W CAŁOŚCI

 2. Usługodawca działa na podstawie umowy z międzynarodowym operatorem telekomunikacyjnym Unitel Telegram Services GmbH z siedzibą w Baar, Szwajcaria.
 3. Przyjmowanie zamówień na usługi prowadzone jest za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.telegramy.pl.
 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po tym, jak klient wpisze adres odbiorcy oraz treść telegramu oraz po otrzymaniu zapłaty.
 5. W tym momencie uważa się, że została zawarta umowa polegającą na dostarczeniu wpisanej uprzednio wiadomości wskazanemu przez klienta odbiorcy w Polsce lub za granicą.
 6. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Zostanie ona wysłana klientowi na podany przez niego adres. W razie braku adresu klient może żądać wysłania faktury w ciągu 7 dni od dnia nadania telegramu.
 7. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje - z zastrzeżeniem następnego zdania - prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od złożenia zamówienia i uiszczenia zapłaty za usługę - szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia oraz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdują się na stronie internetowej www.telegramy.pl. Po wykonaniu usługi klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Przez wykonanie usługi rozumie się doręczenie telegramu pod wskazany adres, a w razie nieobecności adresata ani żadnego z domowników/pracowników - pozostawienie telegramu w skrzynce na listy albo pozostawienie awizo. W przypadku odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia, a przed jej wykonaniem konsument będzie miał obowiązek zapłaty uzasadnionych kosztów poniesionych przez Usługodawcę.
 8. Złożenie zamówienia jest uwarunkowane wyrażeniem przez klienta żądania rozpoczęcia realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (art. 15 ust. 3) ustawy o prawach konsumenta).
 9. Treść telegramu nie może być zmieniana po jego nadaniu.
 10. Cena za usługę ustalana jest na podstawie ilości słów zawartych w telegramie, przy czym słowa 11- 20-literowe liczone są jako dwa słowa, słowa liczące 21-30 liter jako trzy słowa. Aktualna cena za jedno słowo podawana jest w cenniku publikowanym na stronie internetowej www.telegramy.pl.
 11. Wszystkie ceny podawane są w PLN. Ceny zawierają podatek VAT.
 12. Czas dostarczenia telegramu zależy od kraju odbiorcy, wynosi maksymalnie trzy dni robocze pod warunkiem iż adresat przebywa w pod wskazanym adresem. Doręczenie odbywa się bezkontaktowo. Podejmowana jest jedna próba doręczenia. W razie nieobecności adresata telegram pozostawiany jest w skrzynce na listy adresata lub pozostawiane jest awizo. W przypadku, gdy adresat znajduje się w kraju, w którym toczy się wojna lub wprowadzono stan wyjątkowy, Klient zamawia uslugę na swoje wyłączne ryzyko, a Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doręczenie telegramu.
 13. Zależnie od kraju odbiorcy telegram dostarczany jest pocztą priorytetową lub przez kuriera.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w razie opóźnienia lub niedostarczenia telegramu w razie jakichkolwiek błędów w podanym przez klienta adresie odbiorcy.
 15. Na odrębne żądanie klienta może być dostarczone potwierdzenie wysłania telegramu do krajowego operatora w kraju przeznaczenia. Innych potwierdzeń usługodawca nie przesyła.
 16. Płatności realizowane są za pośrednictwem systemu www.payu.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania i ewentualne błędy powstałe w czasie realizacji płatności przez ten system.
 17. Klient może w ciągu 90 dni od dnia nadania telegramu złożyć reklamację. Reklamacje należy składać wyłącznie listem poleconym na adres Usługodawcy podany w pkt 1 Regulaminu. Usługodawca przekazuje ją niezwłocznie do operatora kraju odbioru i przekazuje klientowi jego odpowiedź niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 18. W przypadku uzasadnionej reklamacji dokonana płatność jest zwracana na ten sam rachunek z którego została pobrana. Usługodawca nie dokonuje zwrotów w innej formie lub na inny rachunek. 
 19. W wielu krajach telegramy dostarczane są adresatowi bez pokwitowania, nie ma zatem możliwości uzyskania potwierdzonej przez adresata kopii potwierdzenia doręczenia. W razie reklamacji potwierdzeniem doręczenia jest oświadczenie krajowego operatora kraju przeznaczenia, stwierdzające że telegram został doręczony. Potwierdzenie ma formę wiadomości przesłanej przez system intranet operatora Unitel Telegram Services GmbH z siedzibą w Zug, Szwajcaria. 
 20. Usługodawca nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych klientów. W celu nadania telegramu nie jest konieczne podanie jakichkolwiek danych osobowych nadawcy. Dane konieczne do zrealizowania płatności gromadzi i przetwarza spółka PayU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest administratorem tych danych.
 21. Umowa zawierana jest między Klientem a Usługodawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 22. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 23. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym, że w sprawach w których pozwanym jest klient będący konsumentem sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania klienta.